Wednesday, June 9, 2010

Chinese herbology


1. Agastache rugosa[8] - huò xiāng (藿香)[9]
2. Alangium chinense[10] - bā jiǎo fēng (八角枫)[11]
3. Anemone chinensis (syn. Pulsatilla chinensis)[12] - bái tóu weng (白头翁)[11][13]
4. Anisodus tanguticus - shān làng dàng (山莨菪)[14]
5. Ardisia japonica - zǐ jīn niú (紫金牛)[15]
6. Aster tataricus - zǐ wǎn (紫菀)
7. Astragalus propinquus (syn. Astragalus membranaceus)[16] - huáng qí (黄芪)[17] or běi qí (北芪)[17]
8. Camellia sinensis - chá shù (茶树) or chá yè (茶叶)
9. Cannabis sativa - dà má (大麻)
10. Carthamus tinctorius - hóng huā (红花)
11. Cinnamomum cassia - ròu gùi (肉桂)
12. Cissampelos pareira - xí shēng téng (锡生藤) or (亞乎奴)
13. Coptis chinensis - duǎn è huáng lián (短萼黄连)
14. Corydalis ambigua - yán hú suǒ (延胡索)
15. Croton tiglium - bā dòu (巴豆)
16. Daphne genkwa - yuán huā (芫花)
17. Datura metel - yáng jīn huā (洋金花)
18. Datura stramonium (syn. Datura tatula)[18] - zǐ huā màn tuó luó (紫花曼陀萝)
19. Dendrobium nobile - shí hú (石斛) or shí hú lán (石斛兰)
20. Dichroa febrifuga[19] - cháng shān (常山)
21. Ephedra sinica - cǎo má huáng (草麻黄)
22. Eucommia ulmoides - dù zhòng (杜仲)
23. Euphorbia pekinensis[20] - dà jǐ (大戟)
24. Flueggea suffruticosa (formerly Securinega suffruticosa) - yī yè qiū (一叶秋)[21]
25. Forsythia suspensa - liánqiào (连翘)
26. Gentiana loureiroi - dì dīng (地丁)
27. Gleditsia sinensis - zào jiá (皂荚)
28. Glycyrrhiza uralensis - gān cǎo (甘草)[22]
29. Hydnocarpus anthelminticus (syn. H. anthelminthica) - dà fēng zǐ (大风子)
30. Ilex purpurea - dōngqīng (冬青)
31. Leonurus japonicus - yì mǔ cǎo (益母草)
32. Ligusticum wallichii[23] - chuān xiōng (川芎)
33. Lobelia chinensis - bàn biān lián (半边莲)
34. Phellodendron amurense - huáng bǎi (黄柏)
35. Platycladus orientalis (formerly Thuja orientalis) - cèbǎi (侧柏)
36. Pseudolarix amabilis - jīn qián sōng (金钱松)
37. Psilopeganum sinense - shān má huáng (山麻黄)
38. Pueraria lobata - gé gēn (葛根)
39. Rauwolfia serpentina - shégēnmù (蛇根木), cóng shégēnmù (從蛇根木), or yìndù shé mù (印度蛇木)
40. Rehmannia glutinosa - dìhuáng (地黄) or gān dìhuáng (干地黄)[24]
41. Rheum officinale - yào yòng dà huáng (药用大黄)
42. Rhododendron tsinghaiense - Qīng hǎi dù juān (青海杜鹃)
43. Saussurea costus - yún mù xiāng (云木香)
44. Schisandra chinensis - wǔ wèi zi (五味子)
45. Scutellaria baicalensis - huáng qín (黄芩)
46. Stemona tuberosa - bǎi bù (百部)
47. Stephania tetrandra - fáng jǐ (防己)
48. Styphnolobium japonicum (formerly Sophora japonica) - huái (槐), huái shù (槐树), or huái huā (槐花)
49. Trichosanthes kirilowii - guā lóu (栝楼)
50. Wikstroemia indica - liǎo gē wáng (了哥王)

Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_herbology#50_fundamental_herbs

No comments:

Post a Comment